Never get tired of doing little things for others. Sometimes those little things occupy the biggest part of their hearts.

Unknown

 
 
 
 
Ca Đội Tự Vệ
Tác giả: Hồ Chí Minh
Tập thơ Hồ Chí Minh: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
I
Gươm dao ta
Đem mài đi
Mài cho bén
Mài cho sắc
Nhật ta đâm
Tây ta chặt.
 
II
Sắp hàng ra
Xung phong lên
Người ta đông
Sức ta bền
Việc giải phóng
Nhất định nên.
 
Ngày 1 tháng 2 năm 1942.