Tính cách không thể được hình thành trong yên bình. Chỉ có trải nghiệm mới hun đúc tâm hồn, làm rõ tầm nhìn, sản sinh ra tham vọng, và giúp đạt được thành tựu.

Helen Keller

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Ca Binh Lính
Tác giả: Hồ Chí Minh
Tập thơ Hồ Chí Minh: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Hai tay cầm khẩu súng dài
Ngắm đi ngắm lại bắn ai thế này
Bắn vào quân Nhật quân Tây
Lũ cướp nước, lũ đoạ đày dân ta
Lũ không yêu trẻ kính già
Lũ cướp đât, lũ đốt nhà xôn xao
Lũ đòi sưu nặng thuế cao
Lũ đi chém giết đồng bào Việt Nam
Bắn được chúng, chết cũng cam
Vì mình dù chết, nước Nam vẫn còn
Cái bằng cửu phẩm, cái lon đội nhì
Nhắm vào cách mạng bắn đi
Kể chi nhân nghĩa kể chi giống nòi
Anh em binh lính ta ơi
Chúng ta cùng giống cùng nòi Việt Nam
Việc chi lợi nước thì làm
Cứu dân cứu nước há cam kém người
Trong tay đã sẵn súng rồi
Quyết quay đánh Nhật, đánh Tây mới đành
Tiếng thơm sẽ tạc sử xanh
"Quân nhân cứu quốc" rạng danh muôn đời.
 
(1-11-1941)