Reading well is one of the great pleasures that solitude can afford you.

Harold Bloom

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Buồn Thì Hỏng
Tập thơ Trần Tế Xương: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Bụng buồn còn muốn nói nãng chi?
Ðệ nhất buồn là cái hỏng thi.
Một việc vãn chýõng thôi cũng nhảm
Trãm nãm thân thế có ra gì!
Ðýợc gần trýờng ốc vùng Nam Ðịnh
Thua mãi anh em cánh Bắc Kỳ.
Rõ thực nôm hay mà chữ tốt
Tám khoa chýa khỏi phạm trýờng qui