Letting go means to come to the realization that some people are a part of your history, but not a part of your destiny.

Steve Maraboli

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Buổi Sáng
Tập thơ Phan Ngọc Thường Đoan: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Bài thơ đã bị xóa theo yêu cầu của các bạn đọc.