Within you, I lose myself. Without you,

I find myself wanting to be lost again.

Unknown

 
 
 
 
Bông Cơm Nguội
Tác giả: Mường Mán
Tập thơ Mường Mán: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Hái bông cơm nguội bên thềm cũ
Nhớ thuở quế trầm chưa mất nhau
Loài hoa anh tặng em ngày ấy
Giờ hết nguội rồi bỗng biết đau