Americans like fat books and thin women.

Russell Baker

 
 
 
 
Bóng Chữ
Tác giả: Lê Đạt
Tập thơ Lê Đạt: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Chia xa rồi anh mới thấy em
Như một thời thơ thiếu nhỏ
Em về trắng đầy cong khung nhớ
Mưa mấy mùa
Mây mấy độ thu
 
Vườn thức một mùi hoa đi vắng
Em vẫn đây mà em ở đâu
 
Chiều Âu Lâu
Bóng chữ động chân cầu