The smallest bookstore still contains more ideas of worth than have been presented in the entire history of television.

Andrew Ross

 
 
 
 
Bệnh Trọng - 病重
Tác giả: Hồ Chí Minh
Dịch giả: Nam Trân
Tập thơ Nam Trân: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
病重
 
外感華天新冷熱
內傷越地舊山河
獄中害病真辛苦
本應痛哭卻狂歌
 
Bệnh trọng
 
Ngoại cảm Hoa thiên tân lãnh nhiệt,
Nội thương Việt địa cựu sơn hà;
Ngục trung hại bệnh chân tân khổ,
Bản ưng thống khốc khước cuồng ca.
 
Ốm nặng
 
"Ngoại cảm" trời Hoa cơn nóng lạnh,
"Nội thương" đất Việt cảnh lầm than;
Ở tù mắc bệnh càng cay đắng,
Đáng khóc mà ta cứ hát tràn!
Chú thích
Hai câu đầu bài này dựa vào hai câu "Ngoại cảm Hán gia tân vũ lộ, Nội thương Hàn quốc cựu sơn hà" (Ngoài, cảm ơn mưa móc mới nhà Hán; Trong, thương tình núi sông cũ nước Hàn) trong bài Trương Lương tố đa bệnh của Hoàng Phan Thái, tức Đầu xứ Thái, một nhà nho ở huyện Nghi Lộc, nay thuộc tỉnh Nghệ An, chống triều đình phong kiến nhà Nguyễn, bị xử tử thời Tự Đức.