When they asked me what I loved most about life, I smiled and said you.

Unknown

 
 
 
 
Báo Tiệp
Tác giả: Hồ Chí Minh
Dịch giả: Huy Cận
Tập thơ Huy Cận: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
報捷
 
月推窗問詩成未
軍務仍忙未做詩
山樓鐘響驚秋夢
正是連區報捷時
 
Báo tiệp
 
Nguyệt thôi song vấn: - Thi thành vị?
- Quân vụ nhưng mang vị tố thi.
Sơn lâu chung hưởng kinh thu mộng,
Chính thị Liên khu báo tiệp thì.
 
Dịch nghĩa
Trăng đẩy cửa sổ hỏi: - Thơ xong chưa?
- Vẫn còn bận việc quân, chưa làm thơ được.
Bỗng tiếng chuông ở lầu trên núi khua tỉnh giấc mộng đêm thu,
Vừa hay là lúc có tin thắng trận ở Liên khu báo về.
 
Tin thắng trận
 
Trăng vào cửa sổ đòi thơ,
Việc quân đang bận, xin chờ hôm sau,
Chuông lầu chợt tỉnh giấc thu,
Ấy tin thắng trận Liên khu báo về.
Chú thích
Năm 1948.
Viết bằng chữ Hán. Dịch và in trong sách Hồ Chí Minh: Thơ, Nxb Văn học, Hà Nội, 1975, tr.106.