Love is as much of an object as an obsession, everybody wants it, everybody seeks it, but few ever achieve it, those who do will cherish it, be lost in it, and among all, never… never forget it.

Curtis Judalet

 
 
 
 
Bang - 綁
Tác giả: Hồ Chí Minh
Dịch giả: Băng Thanh & Nam Trân
Tập thơ Nam Trân: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
 
脛臂長龍環繞著
宛如外國武勳官
勳官的是金緦線
我的麻繩一大端
 
Bang
 
Hĩnh tí trường long hoàn nhiễu trước
Uyển như ngoại quốc vũ huân quan
Huân quan đích thị kim ti tuyến
Ngã đích ma thằng nhất đại đoan.
 
Dây trói
 
Rồng quấn vòng quanh chân với tay,
Trông như quan võ đủ tua, đai;
Tua đai quan võ bằng kim tuyến
Tua của ta là một cuộn gai.