In reading, a lonely quiet concert is given to our minds; all our mental faculties will be present in this symphonic exaltation.

Stéphane Mallarmé

 
 
 
 
Bàn Tay Mẹ
Tác giả: Tạ Hữu Yên
Tập thơ Tạ Hữu Yên: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Bàn tay mẹ
Bế chúng con
Bàn tay mẹ
Chăm chúng con
 
Cơm con ăn
Tay mẹ nấu
Nước con uống
Tay mẹ đun
 
Trời nóng bức
Gió từ tay mẹ
Con ngủ ngon
Trời giá rét
Cũng từ tay mẹ
Ủ ấm con
 
Bàn tay mẹ
Vì chúng con
Từ tay mẹ
Con lớn khôn