As a rule reading fiction is as hard to me as trying to hit a target by hurling feathers at it. I need resistance to celebrate!

William James

 
 
 
 
Bạn Cũ Trong Nhau Có Niết Bàn
Tác giả: Du Tử Lê
Tập thơ Du Tử Lê: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Tôi đây. Bạn cũ. Tâm nghìn Phật
Mỗi Phật nghìn tay. Em-Pháp-Hoa
Dốc gió. Đêm lầy kinh-cứu-khổ
Xin tế độ tôi những thiệt thà
 
Tôi đây. Bạn cũ. Từ nay hết
Chẳng nắng mưa nào chia biệt ta
Cám ơn huệ nhãn em khai mở
Tiền kiếp xưa mình đã có nhau
 
Bạn cũ. Còn đây đêm rất thấp
Tóc nồng da thịt. Phấn son thơm
Hôm nay quỳ dưới chân Bồ Tát
Tụng một pho tình-yêu-hoa-nghiêm
 
Bạn cũ. Tôi đây. Vô lượng kiếp
Tứ đại giai không. Chỉ giữ tình
Hãy trì mật-chú kinh chung thủy
Để thấy trong nhau có niết bàn