I know every book of mine by its smell, and I have but to put my nose between the pages to be reminded of all sorts of things.

George Robert Gissing

 
 
 
 
Bài Hối Trên Tay Duyên
Tập thơ Nguyễn Tất Nhiên: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Bất thần sáng mắt yêu ai
Khác chi mời người bứt ruột
Khúc ruột nào ứa men thơ
Nhớt tay làm em muốn khóc
Quả tình ta nhiều sâu độc.
 
(1970 - Thiên Tai)