Freedom is not given to us by anyone; we have to cultivate it ourselves. It is a daily practice... No one can prevent you from being aware of each step you take or each breath in and breath out.

Thích Nhất Hạnh

 
 
 
 
Bài Hối Trên Tay Duyên
Tập thơ Nguyễn Tất Nhiên: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Bất thần sáng mắt yêu ai
Khác chi mời người bứt ruột
Khúc ruột nào ứa men thơ
Nhớt tay làm em muốn khóc
Quả tình ta nhiều sâu độc.
 
(1970 - Thiên Tai)