Tôi không thể cho bạn một công thức thành công, nhưng tôi có thể cho bạn một công thức cho sự thất bại, đó là: cố gắng làm vừa lòng mọi người.

Herbert Bayard Swope

 
 
 
 
Bài Ca Du Kích
Tác giả: Hồ Chí Minh
Tập thơ Hồ Chí Minh: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Ào, ào, ào...
Ào, ào, ào...
Già nào
Trẻ nào
Lính nào
Dân nào
Đàn ông nào
Đàn bà nào!
Kẻ có súng dùng súng
Kẻ có dao dùng dao
Kẻ có cuốc dùng cuốc
Ngoài có cào dùng cào
Thấy Tây cứ chém phứa
Thấy Nhật cứ chặt nhào.
Chúng nhiều là mấy vạn
Ta mấy triệu đồng bào
Chúng đường xa mỏi mệt
Mình "dĩ dật đãi lao"
Làm cho chúng mòn mỏi
Làm cho chúng tiêu hao
Chúng nhất định thất bại
Mình sức càng dồi dào
Ào, ào, ào...
Ào, ào, ào...
Du kích ngày càng mạnh
Du kích ngày càng cao
Ào, ào, ào...
Ào, ào, ào...
 
1942