Love appears in moments, how long can I hold a moment, as my moment fades, I yearn to catch sight or sound of you, to feel the surging of my heart erupt into joyous sounds of laughter.

Chris Watson

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Ba Cái Lãng Nhãng
Tập thơ Trần Tế Xương: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Một trà, một rượu, một ðàn bà
Ba cái lãng nhãng nó quấy ta
Chừa ðược cái nào hay cái ấy
Có chãng chừa rượu với chừa trà.