Some books are to be tasted, others to be swallowed, and some few to be chewed and digested.

Francis Bacon

 
 
 
 
Ba Cái Lãng Nhãng
Tập thơ Trần Tế Xương: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Một trà, một rượu, một ðàn bà
Ba cái lãng nhãng nó quấy ta
Chừa ðược cái nào hay cái ấy
Có chãng chừa rượu với chừa trà.