They say love is blind…and marriage is an institution. Well, I’m not ready for an institution for the blind just yet.

Mae West

 
isach bảo rằng
Để đọc tác phẩm này, được yêu cầu phải đăng nhập.

Click vào đây để đăng nhập