Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage.

Lao Tzu

 
Sách Mới Đăng
 
Sách Đọc Nhiều
 
isach bảo rằng
Để đọc tác phẩm này, được yêu cầu phải đăng nhập.

Click vào đây để đăng nhập