When you're young, you want to do everything together, when you're older you want to go everywhere together, and when you've been everywhere and done everything all that matters is that you're together.

Unknown

 
isach bảo rằng
Tác phẩm mà bạn yêu cầu không tìm thấy trên thư viện. Có lẽ nó đã bị xóa đi rồi đấy thôi!