Trở ngại càng lớn, chiến thắng càng huy hoàng.

Moliere

 
isach bảo rằng
Tác phẩm mà bạn yêu cầu không tìm thấy trên thư viện. Có lẽ nó đã bị xóa đi rồi đấy thôi!