You can never get a cup of tea large enough or a book long enough to suit me.

C.S. Lewis

 
 
 
isach bảo rằng
Tác phẩm mà bạn yêu cầu không tìm thấy trên thư viện. Có lẽ nó đã bị xóa đi rồi đấy thôi!