Some books are to be tasted, others to be swallowed, and some few to be chewed and digested.

Francis Bacon

 
 
 
isach bảo rằng
Tác phẩm mà bạn yêu cầu không tìm thấy trên thư viện. Có lẽ nó đã bị xóa đi rồi đấy thôi!