Tôi biết giá trị của thành công: cống hiến, làm việc chăm chỉ, và sự hy sinh không cần bù đắp cho những việc bạn muốn nó xảy ra.

Frank Lloyd Wright

 
RSA Security’s Official Guide to Cryptography

Thể loại: Tin học
Language: English
Ebook
File format: PDF
File size: 11.2 M
No of Page: 1