Tính cách không thể được hình thành trong yên bình. Chỉ có trải nghiệm mới hun đúc tâm hồn, làm rõ tầm nhìn, sản sinh ra tham vọng, và giúp đạt được thành tựu.

Helen Keller

 
Music Theory in Concept and Practice.chm

Tác giả: Unknown
Thể loại: Âm Nhạc
Language: English
Ebook
File format: PDF
File size: 4.2 M
No of Page: 1