Vấn đề không phải ở chỗ bạn đang gặp khó khăn mà chính ở chỗ bạn xem khó khăn là một vấn đề.

Theodore Rubin

 
Music Theory Book - David Temperley - The Cognition of Basic Musical Structures

Tác giả: David Temperley
Thể loại: Âm Nhạc
Language: English
Ebook
File format: PDF
File size: 8.1 M
No of Page: 1