Tính cách không thể được hình thành trong yên bình. Chỉ có trải nghiệm mới hun đúc tâm hồn, làm rõ tầm nhìn, sản sinh ra tham vọng, và giúp đạt được thành tựu.

Helen Keller

 
Đề thi Olympic Quốc Tế Lần 14 - Năm 1972

Thể loại: Toán
Language: English
Đề Thi
File format: PDF
File size: 31.2 k
No of Page: 1