Thất bại lớn nhất của một người là anh ta không bao giờ chịu thừa nhận mình có thể bị thất bại.

Gerald N. Weiskott

 
Fundamentals of Computer Graphics

Tác giả: Peter Shirley
Thể loại: Tin học
Language: English
Ebook
File format: PDF
File size: 38.3 M
No of Page: 1