Những lần thất bại chính là hạt giống gieo mầm cho thành công sau này. Bạn có thể buồn nhưng đừng tuyệt vọng.

Khuyết danh

 
Cryptography Foundations of Cryptography

Tác giả: Oded Goldreich
Thể loại: Tin học
Language: English
Ebook
File format: PDF
File size: 1.6 M
No of Page: 1