Tính cách không thể được hình thành trong yên bình. Chỉ có trải nghiệm mới hun đúc tâm hồn, làm rõ tầm nhìn, sản sinh ra tham vọng, và giúp đạt được thành tựu.

Helen Keller

 
Biztalk 2006 Recipes A Problem Solution Approach

Thể loại: Tin học
Language: English
Ebook
File format: PDF
File size: 16.3 M
No of Page: 1