Trong mỗi khó khăn, thất bại, và cả những nỗi khổ tâm đều chứa đựng mầm mống của thành quả tốt đẹp hoặc hơn thế nữa.

Napoleon Hill

 
Alfred Handy Guide - Music Notation Dictionary

Tác giả: Linda Lusk & Tom Gerou
Thể loại: Âm Nhạc
Language: English
Ebook
File format: PDF
File size: 7.5 M
No of Page: 1