Tính cách không thể được hình thành trong yên bình. Chỉ có trải nghiệm mới hun đúc tâm hồn, làm rõ tầm nhìn, sản sinh ra tham vọng, và giúp đạt được thành tựu.

Helen Keller

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
You'll Never Walk Alone
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Ca sĩ: Johnny Cash
Lời nhạc Johnny Cash: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
When you walk through a storm
Hold your head up high
An don't be afraid of the dark
At the end of the storm
Is a golden sky
And the sweet, silver song of a lark
 
Walk on through the wind
Walk on through the rain
Though your dreams be tossed and blown
Walk on, walk on with hope in your heart
And you'll never walk alone
You'll never walk alone
 
Walk on through the wind
Walk on through the rain
Though your dreams be tossed and blown
Walk on, walk on with hope in your heart
And you'll never walk alone
You'll never walk alone