Thất bại rất cần cho sự trải nghiệm và trưởng thành của mỗi chúng ta. Tất cả những gì tôi đạt được ngày hôm nay đều do trước đây tôi dám cho phép mình phạm sai lầm.

Rick Pitino

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Yield Not to Temptation
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Lời nhạc Aretha Franklin: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Yield not to temptation
For yielding, yielding is sin
Each victory, victory
Will help you, some other to win
 
Fight manfully on, onward dark, oh, dark passions subdue
You just look, look ever, ever, ever, ever
To Je, Jesus and I know that He
Lord, He will carry you, He'll carry you all through
 
Oh, oh, you just are asking
Why don't you try asking Him to help you
Why don't you just ask Him, ask Him to keep you
Why don't you just ask Him, ask Him to comfort
 
Get down on your knees and ask Him, oh, to keep you
Lord, I know Jesus, I know that He's willing
Oh, I know He's able, He's able to help you
And I know, I know that Jesus
Oh, Jesus will carry you again, you through