Books let us into their souls and lay open to us the secrets of our own.

William Hazlitt

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Xe Chỉ Luồn Kim
Lời nhạc Trúc Lam: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Xe chỉ ố mấy kim bên luồn kim, ố mấy ngồi í i i rồi
Xe chỉ ố mấy kim bên luồn kim.
Thêu vào tình chung ì khăn i mặt (nhiễu tím) í i ì song í ì i
Ðôi chim ố mấy tình là chim tự tình ù sang lìu ú u xê phàn, cái nỗi đôi chim ố tình đôi chim tự tình.
 
Em gửi ấy mấy anh song về cho anh, ố mấy hồng í i i khăn hồng.
Em gửi ố mấy anh khăn hồng cho anh.
Chỉ hồng, tình chung ì thêu với í i i song í ì i, chỉ xanh ố mầy chiều chỉ xanh một chiều ù sang lìu ú u xê phàn, cái nỗi chỉ xanh ố chiều chỉ xanh một chiều.
 
Gió ngát ố mấy xanh bên đồng xanh, ố mấy đầy í i i đồng. Gió ngát ố mấy xanh bên đồng xanh. Chờ ai tình chung ì son sắt í i i song í ì i...