"True self is non-self, the awareness that the self is made only of non-self elements. There's no separation between self and other, and everything is interconnected. Once you are aware of that you are no longer caught in the idea that you are a separate entity.",

Thích Nhất Hạnh

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Thanh Niên Quyết Tiến
Sáng tác: Phạm Duy
Lời nhạc : epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Thanh niên Việt Nam bước lên như bao anh hùng
Cội nguồn lịch sử đã khơi hồn anh dũng
Thanh niên Việt Nam sức lên như bão bùng
Lòng còn bừng reo ý hùng
Kìa là đoàn người tiên phong
Nhào mình vào đời xung phong
 
Hy sinh ! Thanh niên hy sinh cho dân
Lòng pha trong binh đao vui đi trong gian lao
Lửa hồn quật cường lên khơi
thanh niên muôn năm treo cao
Đoàn ta đi trên đường xa
 
Lòng ta mênh mang lời ca
Nhịp đều một nhịp oai nghiêm
Ta thề một lời linh thiêng
Thanh niên Việt Nam quyết tiến
Thanh niên Thống nhất Thống nhất
 
Thanh niên Hy sinh Hy sinh
Thanh niên đang xây vinh quang với đời
Thanh niên Chiến đấu Chiến đấu
Thanh niên Xung phong Xung phong
Thanh niên nêu cao muôn năm giống nòi