Đôi khi cố gắng hết sức cũng chưa đủ, mà còn phải làm những gì cần làm.

Sir Winston Churchill

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Pack Up Your Sorrows
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Ca sĩ: Johnny Cash
Lời nhạc Johnny Cash: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
But if somehow you could pack up your sorrows
And give them all to me
You would lose them, I know how to use them
Give them all to me
 
No use crying, talking to a stranger
Naming the sorrows you've seen
Cause there's too many bad times, too many sad times
And nobody knows what you mean
 
But if somehow you could pack up your sorrows
And give them all to me
You would lose them, I know how to use them
Give them all to me
 
No use rambling, walking in the shadows
Trailing a wandering star
No one beside you, no one to guide you
And nobody knows where you are
 
But if somehow you could pack up your sorrows
And give them all to me
You would lose them, I know how to use them
Give them all to me
 
No use roaming, walking by that roadside
Seeking a satisfied mind
There's too many highways, too many byways
And nobody's walking behind
 
But if somehow you could pack up your sorrows
And give them all to me
You would lose them, I know how to use them
Give them all to me
You would lose them, I know how to use them
Give them all to me