Thất bại lớn nhất của một người là anh ta không bao giờ chịu thừa nhận mình có thể bị thất bại.

Gerald N. Weiskott

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
I Don't Want to Be a Soldier
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Ca sĩ: John Lennon
Lời nhạc John Lennon: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Well, I don't wanna be a soldier, mama, I don't wanna die
Well, I don't wanna be a sailor, mama, I don't wanna fly
Well, I don't wanna be a failure, mama, I don't wanna cry
Well, I don't wanna be a soldier, mama, I don't wanna die
Oh no, oh no, oh no, oh no
 
Well, I don't wanna be a rich man, mama, I don't wanna cry
Well, I don't wanna be a poor man, mama, I don't wanna fly
Well, I don't wanna be a lawyer, mama, I don't wanna lie
Well, I don't wanna be a soldier, mama, I don't wanna die
Oh no, oh no, oh no, oh no, hey
 
Well, I don't wanna be a soldier, mama, I don't wanna die
Well, I don't wanna be a thief now, mama, I don't wanna fly
Well, I don't wanna be a churchman, mama, I don't wanna cry
Well, I don't wanna be a soldier, mama, I don't wanna die
Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, hey
 
Oh well, I don't wanna be a soldier, mama, I don't wanna die
Well, I don't wanna be a sailor, mama, I don't wanna fly
Well, I don't wanna be a failure, mama, I don't wanna cry
Oh, well, I don't wanna be a soldier, mama, I don't wanna die
Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no