Khi những suy nghĩ của bạn có mục đích, bạn đã được xếp vào nhóm người mạnh mẽ. Những người này xem thất bại là một trong những con đường dẫn đến thành công.

James Allen

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Holly Jolly Christmas
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Ca sĩ: Faith Hill
Lời nhạc Faith Hill: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Have a holly jolly Christmas
It's the best time of the year
Well
I don't know if there'll be snow
But have a cup of cheer
 
[Chorus]
Have a holly jolly Christmas
And when you walk down the street
Say hello to friends you know
And everyone you meet
 
Ho ho the mistletoe
Hung where you can see
Somebody waits for you
Kiss her once for me
 
Have a holly jolly Christmas
And in case you didn't hear
Oh, by golly
Have a holly jolly Christmas
This year
 
[Chorus]
 
Have a holly jolly Christmas
And in case you didn't hear
Oh, by golly
Have a holly jolly Christmas
This year