Books are the bees which carry the quickening pollen from one to another mind.

James Russell Lowell

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Hello Vietnam
Sáng tác: Marc Lavoine
Lời nhạc Phạm Quỳnh Anh: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
nglish:
Tell me all about this name, that is difficult to say.
It was given me the day I was born.
 
Want to know about the stories of the empire of old.
My eyes say more of me than what you dare to say.
 
All I know of you is all the sights of war.
A film by Coppola, the helicopter's roar.
 
One day I'll touch your soil.
One day I'll finally know my soul.
One day I'll come to you.
To say hello... Vietnam.
 
Tell me all about my colour, my hair and my little feet
That have carried me every mile of the way.
 
Want to see your house, your streets. Show me all I do not know.
Wooden sampans, floating markets, light of gold.
 
All I know of you is the sights of war.
A film by Coppola, the helicopter's roar.
 
One day I'll touch your soil.
One day I'll finally know my soul.
One day I'll come to you.
To say hello... Vietnam.
 
And Buddha’s made of stone watch over me
My dreams they lead me through the fields of rice
In prayer, in the light...I see my kin
I touch my tree, my roots,my begin
 
One day I'll touch your soil.
One day I'll finally know my soul.
One day I'll come to you.
To say hello... Vietnam.
 
One day I’ll walk your soil
One day I’ll finally know my soul
One day I’ll come to you
To say hello...Vietnam
To say hello...Vietnam
To say xin chào... Vietnam
Vietnamese:
Hãy kể tôi nghe về cái tên này, đó là khó khăn để nói.
Nó đã được đưa cho tôi ngày tôi được sinh ra.
 
Bạn muốn biết về những câu chuyện của các đế chế cũ.
Mắt tôi nói nhiều hơn những gì bạn *** nói.
 
Tất cả tôi biết về bạn là tất cả những cảnh chiến tranh.
Một cuốn phim của Coppola, tiếng gầm rú của máy bay trực thăng.
 
Một ngày nào đó tôi sẽ chạm vào đất bạn.
Một ngày nào đó tôi cũng sẽ biết về tôi.
Một ngày nào đó tôi sẽ đến với bạn.
Để nói xin chào... Việt Nam.
 
Hãy kể tôi nghe về màu da, mái tóc và đôi bàn chân nhỏ của tôi
Điều đó đã đưa tôi đi mỗi *** đường.
 
Bạn muốn xem nhà, con đường của bạn. Cho tôi tất cả, tôi không biết.
Những con thuyền gỗ, những chợ nổi, đèn vàng.
 
Tất cả tôi biết về bạn là những cảnh chiến tranh.
Một cuốn phim của Coppola, tiếng gầm rú của máy bay trực thăng.
 
Một ngày nào đó tôi sẽ chạm vào đất bạn.
Một ngày nào đó tôi cũng sẽ biết về tôi.
Một ngày nào đó tôi sẽ đến với bạn.
Để nói xin chào... Việt Nam.
 
Và Đức Phật làm bằng các loại đá phù hộ tôi
Những giấc mơ của tôi, chúng dẫn tôi qua những cánh đồng lúa
Trong lời nguyện cầu, trong ánh sáng... Tôi thấy họ hàng của tôi
Tôi chạm vào cây, rễ của tôi, tôi bắt đầu
 
Một ngày nào đó tôi sẽ chạm vào đất bạn.
Một ngày nào đó tôi cũng sẽ biết về tôi.
Một ngày nào đó tôi sẽ đến với bạn.
Để nói xin chào... Việt Nam.
 
Một ngày nào đó tôi sẽ đi trên đất bạn
Một ngày nào đó tôi cũng sẽ biết về tôi
Một ngày nào đó tôi sẽ đến với bạn
Để nói xin chào... Việt Nam
Để nói xin chào... Việt Nam
Để nói xin chào... Việt Nam


Trình bày: Phạm Quỳnh Anh

by chong chóng