Sở dĩ bạn thất bại là do bạn dám tiên phong đi tìm vùng đất mới, phương pháp thực hiện mới, và những cách thức thể hiện mới.

Eric Hoffer

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Heat Wave
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Lời nhạc Ella Fitzgerald: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
We're having a heat wave,
A tropical heat wave,
The temperature's rising,
It isn't surprising,
She certainly can can-can.
 
She started a heat wave
By letting her seat wave
In such a way that
The customers say that
She certainly can can-can.
 
Gee, her anatomy
Makes the mercury
Jump to ninety-three.
 
We're having a heat wave,
A tropical heat wave,
The way that she moves
That thermometer proves
That she certainly can can-can.