Thất bại ư? Tôi chưa bao giờ gặp phải. Với tôi, chúng chỉ là những bước lùi tạm thời.

Dottie Walters

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Hàm Xôi Phá Xa
Lời nhạc : epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Ai... lạc rang !
Mới ra thơm ròn
Ai... lạc rang !
Mới ra thơm ròn
 
Lạc rang !
Lạc tôi rang rất thơm và ngon
Ai mua ra mua
Lạc tôi rang vừa thơm vừa ngon
Lại tốn ít tiền !
 
Ai... lạc rang !
Mới ra thơm ròn
Ai... lạc rang !
Mới ra thơm ròn
 
Đậu phọng tôi rang vừa thơm, vừa ngon
Đậu phọng tôi rang lại có húng lìu
 
Ai... lạc rang !
Mới ra thơm ròn
Ai... lạc rang !
Mới ra thơm ròn
 
Này ông kia béo, đẹp, tươi
Vì ăn lạc rang
Còn cô kia ốm gầy nhom
Vì không ăn lạc rang
Nào họp tới mà ăn... cho tươi... cuộc... đời...
 
Ai... lạc rang !
Mới ra thơm ròn
Ai... lạc rang !
Mới ra thơm ròn...