Hãy tiến lên và cứ phạm sai lầm. Phạm thật nhiều sai lầm. Bởi vì đó là nơi bạn sẽ tìm thấy thành công ở phía sau những sai lầm này.

Thomas J. Watson, Sr.

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
East of the Sun (and West of the Moon)
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Lời nhạc Ella Fitzgerald: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
East of the sun and west of the moon
We'll build a dream house so lovely
Near to the sun in a day, near to the moon at night
We'll live in a lovely way dear
 
Living our love in memory
Just you and I, forever and a day
Love will not die; we'll keep it that way
Up among the stars we'll find
 
A harmony of life, too lovely tune
East of the sun and west of the moon, dear
East of the sun and west of the moon