Books are embalmed minds.

Bovee

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Đàn Bao Tuổi Rồi
Sáng tác: Lê Thương
Lời nhạc Ánh Tuyết: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Đàn ngân tủi lòng
Nảy cung đợi mong
Reo ai oán trong khuê phòng
Tình tang tang tính, tình tang tang tính tính tình
Lạnh lùng cơn gió ngoài đông
Ngồi se chỉ hồng
Hỏi ai hiểu không
Tiếng oanh muốn nhắn lời
Thay những tiếng ngân
Như chiếc bóng người chưa dám nhấc chân
Chờ tin thơ chim hoàng oanh đưa
Còn xa bay trong ánh sương mờ
 
Đàn bao tuổi rồi ? Đàn ca chẳng ngơi
Bao ray rứt trong quãng đời
Tình tang tang tính tình
Tình tang tang tính tàng
Cuộc tình duyên số mạng người
Đàn ca nửa đời... để cung nhẹ rơi
Có giây nắn tiếng cười,
Dây nắn tiếng trầm dây nắn tiếng vang
Tùy theo giây tơ tình tơ duyên
Và theo dây lưu luyến u huyền
Tình tang tang tính tình
Dây nắn tiếng trầm dây nắn tiếng vang