Cuộc chiến thật sự là giữa những gì bạn đã làm, và những gì bạn có thể làm. Bạn so sánh bạn với chính mình chứ không phải ai khác.

Geoffrey Gaberino

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Crescendo
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Ca sĩ: James
Lời nhạc James: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Oh, it's a late show
Oh, it's, it's it's a late show
 
I'm afraid of loneliness swallowing me
I'm afraid of loneliness swallowing me
Swallowing me
 
Bow down, bow down with someone
Bow down, bow down with somewhere
 
It's, it's, it's a better than me
It's, it's, it's a better than me
 
I'm afraid of loneliness swallowing me
I'm afraid of loneliness swallowing me
 
Bow down, bow down with somewhere
Bow down, bow down with someone
 
It's, it's, it's a better than me
It's, it's, it's a better than me
 
Oh, it's a late show
Oh, it's, it's it's a late show
 
I'm afraid of loneliness swallowing me
I'm afraid of loneliness swallowing me
 
Hula-hey-rey, hula-hey-rey, hula-hey-rey, hula-hey-rey
Hula-hey-rey, hula-hey-rey, hula-hey-rey, hula-hey-rey
 
Are you swallowing me?
Are you swallowing me?
Are you swallowing me?
Are you swallowing me?
 
Swallowing me
Swallowing me
Swallowing me
Swallowing me