Khi những suy nghĩ của bạn có mục đích, bạn đã được xếp vào nhóm người mạnh mẽ. Những người này xem thất bại là một trong những con đường dẫn đến thành công.

James Allen

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Bài hát của cùng ca sĩ
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Boy Like Me
Sáng tác: Jessica Harp
Ca sĩ: Jessica Harp
Lời nhạc Jessica Harp: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
eah, yeah
 
You're the kind of boy who likes the kind of girls
That like to fool around with the boys on the first date
I'm the kind of girl who ain't supposed to like those boys
But I kinda like those boys that like those kind of girls
 
Well maybe it's fate, we should meet up for a date
So we can sit around and talk about
Those things we just can't talk about
Like making love and drinking 'til the sun comes up
 
Well hallelujah, finally found a boy like me
Lord have mercy, I think I'm in a fantasy
You've been talking lots of stuff
Saying what you gonna do
Oh what do you want to do with me
Well hallelujah, finally found a boy like me
 
You're the kinda boy my daddy used to warn
Would walk into my life and lead me down the wrong way
I'm the kinda girl who tried hard to ignore
Those things that daddy warned about those kinda boys
 
Well what's a girl to do with a big old boy like you
When we sit around and talk about
Those things we just can't talk about
Like making love and drinking 'til the sun comes up
 
Well hallelujah, finally found a boy like me
Lord have mercy, I think I'm in a fantasy
You've been talking lots of stuff
Saying what you gonna do
Oh what do you want to do with me
Well hallelujah, finally found a boy like me
 
We'll sit around and talk about
Those things we just can't talk about
Like making love and drinking 'til the sun comes up
 
Well hallelujah, finally found a boy like me
Lord have mercy, I think I'm in a fantasy
You've been talking lots of stuff
Saying what you gonna do
Oh what do you want to do with me
Well hallelujah, lord have mercy
Hallelujah, finally found a boy like me
 
Yeah, yeah, like me