Tính cách không thể được hình thành trong yên bình. Chỉ có trải nghiệm mới hun đúc tâm hồn, làm rõ tầm nhìn, sản sinh ra tham vọng, và giúp đạt được thành tựu.

Helen Keller

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Aunt Hagar's Blues
Sáng tác:
Lời nhạc Louis Armstrong: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Old Deacon Splivin, his flock was givin' the way of livin' right, yes
Said he, "No wingin', no ragtime singin', tonight", yes
Up jumped Aunt Hagar and shouted out with all her might
All her might
 
She said, "Oh, ain't no use to preachin'
Oh, ain't no use to teachin', each modulation of syncopation
Just tells my feet to dance and I can't refuse
When I hear the melody they call the blues, those ever lovin' blues
 
Just hear Aunt Hagar's children harmonizin' to that old mournful tune
It's a-like choir from on high broke loose, amen
If the Devil brought it, the good Lord sent it right down to me
Let the congregation join while I sing those lovin' Aunt Hagar's blues