Tính cách không thể được hình thành trong yên bình. Chỉ có trải nghiệm mới hun đúc tâm hồn, làm rõ tầm nhìn, sản sinh ra tham vọng, và giúp đạt được thành tựu.

Helen Keller

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
All Through the Night
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Lời nhạc Ella Fitzgerald: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
The day is my enemy, the night my friend,
For I'm always so alone
Till the day draws to an end.
But when the sun goes down
And the moon comes through,
To the monotone of the evening's drone
I'm all alone with you.
 
All through the night,
I delight in your love,
All through the night, you're so close to me.
All through the night, from a height far above,
You and your love brings me ecstasy.
 
When dawn comes to waken me
You're never there at all.
I know you've forsaken me,
Till the shadows fall.
But then once again
I can dream,
I've the right
To be close to you
All through the night.