Tính cách không thể được hình thành trong yên bình. Chỉ có trải nghiệm mới hun đúc tâm hồn, làm rõ tầm nhìn, sản sinh ra tham vọng, và giúp đạt được thành tựu.

Helen Keller

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
All Night to Know You
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Ca sĩ: Bonnie Tyler
Lời nhạc Bonnie Tyler: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
I think time and motion just stood still
I feel like the hours are there to kill
Now for the first time in my life
I am right where I want to be
I'm closing the door on what I used to be
Now for the first time in my life
I have to hold on
The feelings too strong
I shake like a leaf
I tremble inside
It's gonna take, all night to know
All night to know, all night to know you well
It's gonna take, all night to know you
All night to know you, all night to know you
Inside the room it's cold and dark
The nighttime won't sleep till we give our hearts
Now for the first time in my life
I have to hold on
The feelings too strong
I shake like a leaf
I tremble inside
It's gonna take, all night to know
All night to know ,all night to know you well
It's gonna take, all night to know you
All night to know you, all night to know you
All night to know you
It's gonna take, all night to know
All night to know, all night to know you well
It's gonna take, all night to know you
All night to know you, all night to know you