This will never be a civilized country until we expend more money for books than we do for chewing gum.

Elbert Hubbard

 
 
 
 
Bạn chỉ có thể xem danh sách bìa của chính mình. Muốn xem danh sách bìa của biên tập viên khác, bạn phải thuộc nhóm 2 trở lên.