Books are the quietest and most constant of friends; they are the most accessible and wisest of counselors, and the most patient of teachers.

Charles W. Eliot

 
 
 
 
Bạn chỉ có thể xem danh sách bìa của chính mình. Muốn xem danh sách bìa của biên tập viên khác, bạn phải thuộc nhóm 2 trở lên.