Good as it is to inherit a library, it is better to collect one.

Augustine Birrell, Obiter Dicta, "Book Buying"

 
 
 
 
Bạn chỉ có thể xem danh sách bìa của chính mình. Muốn xem danh sách bìa của biên tập viên khác, bạn phải thuộc nhóm 2 trở lên.