We have to continue to learn. We have to be open. And we have to be ready to release our knowledge in order to come to a higher understanding of reality.

Thích Nhất Hạnh

 
Sách Mới Đăng
 
Sách Đọc Nhiều
 
 
Bạn chỉ có thể xem danh sách bìa của chính mình. Muốn xem danh sách bìa của biên tập viên khác, bạn phải thuộc nhóm 2 trở lên.