It's so amazing when someone comes into your life, and you expect nothing out of it but suddenly there right in front of you, is everything you ever need.

Unknown

 
 
 
 
Bạn chỉ có thể xem danh sách bìa của chính mình. Muốn xem danh sách bìa của biên tập viên khác, bạn phải thuộc nhóm 2 trở lên.