People have a hard time letting go of their suffering. Out of a fear of the unknown, they prefer suffering that is familiar.

Thích Nhất Hạnh

 
 
 
Yêu Bằng Tai
Tác giả: Nguyên Hương
Thể loại: Đắc Nhân Tâm
Người đọc: Hoàng Anh
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Yêu Bằng Tai Yêu Bằng Tai - Nguyên Hương