Tài giỏi không có nghĩa là không bao giờ phạm phải sai lầm, mà ở chỗ nhanh chóng chuyển bại thành thắng.

Bertolt Brecht

 
 
 
Ỷ Thiên Đồ Long Ký Ỷ Thiên Đồ Long Ký - Kim Dung