When they asked me what I loved most about life, I smiled and said you.

Unknown

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Ý Chí Sắt Đá
Thể loại: Đắc Nhân Tâm
Người đọc: Trung Nghị
 

Ý Chí Sắt Đá Ý Chí Sắt Đá - Nguyễn Hiến Lê