Sự khác biệt giữa cơ hội và khó khăn là gì? Là thái độ của chúng ta! Trong mỗi cơ hội có khó khăn, và trong mỗi khó khăn đều có cơ hội.

J. Sidlow Baxter

 
 
 
Ý Chí Sắt Đá
Thể loại: Đắc Nhân Tâm
Người đọc: Trung Nghị
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Ý Chí Sắt Đá Ý Chí Sắt Đá - Nguyễn Hiến Lê